MNCEA inspectors are working on FD curriculum accreditation

MNCEA inspectors are working on Fashion Design curriculum accreditation process from 2021.11.17 – 2021.11.18. at our university campus.
 -‐——‐——————————————————————————————————————
Эм Ай Ю дээд сургуулийн Хувцасны дизайн хөтөлбөр дээр хөндлөнгийн үнэлгээ хийхээр Боловсролын магадлан итгэмжлэх үндэсний зөвлөл -ийн шинжээчдийн баг 2021.11.17 -2021.11.18 ны өдрүүдэд ажиллаж байна.
 
 

MC Career Day

When you hear “MC Major”, you might think of journalism, but journalism is only one small part of the World of Media and Communication. Discover